ส่งงานตามสัญญา สินค้ามาตรฐาน ใช้งานปลอดภัย ใส่ใจบริการ

ก้าวล้ำนำสมัย เลือกใช้ 4Pinong Truck

ส่งงานตามสัญญา สินค้ามาตรฐาน ใช้งานปลอดภัย ใส่ใจบริการ

ก้าวล้ำนำสมัย เลือกใช้ 4Pinong Truck

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

DISASTER PREVENTION, MITIGATION, RESCUSE TRUCK

รถที่ใช้สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก เราจึงตั้งทีมวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐาน โดยใช้วัตถุดิบที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงเป็นสำคัญ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

PUBLIC HEALTH, ENVIROMENT, SPECIAL CLEANING

รถด้านกองสาธารณสุขต้องมีความทันสมัย ช่วยสนับสนุน การทำความสะอาดชุมชนให้น่าอยู่ ถูกสุขอนามัย ปราศจาก ขยะหรือสิ่งโสโครกฯ ทั้งบนท้องถนนและตามท่อระบายน้ำซึ่ง เป็นพาหะ ในการนำเชื้อโรคสู่ชุมชน เราจึงมุ่งเน้นให้สินค้า เราดีมีคุณภาพ

กองช่างและซ่อมบำรุง

SUPPORTING TRANSPORTATION

รถหมวดนี้เป็นรถที่ต้องมีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างสูง ซึ่งเหมาะกับการปฏิบัติงานงานช่างโดยเฉพาะ และวัสดุ ที่นำมาประกอบติดตั้งต้องเป็นสินค้าที่ได้รับรองคุณภาพ ทั้งจากไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ได้รถที่มีความแข็งแรง ทนทานต่องานช่างโดยเฉพาะ

หน่วยบริการและอุปกรณ์

SERVICE, EQUIPMENT

สำหรับงานบริการต้องมีความสวยงามและมีคุณประโยชน์ หลากหลาย เพื่อโดยเฉพาะการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ ให้การใช้ชีวิตของเราสะดวกสบายมากขึ้น เราจึงศึกษาดูงาน จากต่างประเทศ เพื่อให้ได้สินค้าของเมืองไทยไว้คอยบริการ

บริการของเรา

4 PINONG TRUCK บริหารภายใต้การนำโดย นายธเนศร์ เจริญชัย

 • ซึ่งผ่านการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

  ซึ่งทั้งเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทน ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในการทำงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

  จากประสบการณ์ทั้งด้านการศึกษา การอบรมและการทำงาน ทำให้เข้าใจถึงรูปแบบการบริหาร การทำงานของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐระดับชาติ ระดับท้องถิ่น รวมไปถึงภาคเอกชนเป็นอย่างดี จึงพร้อมรับใช้ทุกท่านด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ

  โดยเป็นผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียนโรงงานกับกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และจำหน่าย รถบันไดกู้ภัยรถดูดสิ่งโสโครก ฉีดล้างท่อระบายน้ำ รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ รถดับเพลิง รถบรรทุกขยะ รถกวาดดูดฝุ่น รถบรรเทาสาธารณภัย รถเครนไฮดรอลิค ฯลฯ ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศ

  more
 •  

   

   

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม