หน่วยบริการและอุปกรณ์

SERVICE, EQUIPMENT

สำหรับงานบริการต้องมีความสวยงามและมีคุณประโยชน์ หลากหลาย เพื่อโดยเฉพาะการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ ให้การใช้ชีวิตของเราสะดวกสบายมากขึ้น เราจึงศึกษาดูงาน จากต่างประเทศ เพื่อให้ได้สินค้าของเมืองไทยไว้คอยบริการ

READ MORE

 

 

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม