กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

PUBLIC HEALTH, ENVIROMENT, SPECIAL CLEANING

รถด้านกองสาธารณสุขต้องมีความทันสมัย ช่วยสนับสนุน การทำความสะอาดชุมชนให้น่าอยู่ ถูกสุขอนามัย ปราศจาก ขยะหรือสิ่งโสโครกฯ ทั้งบนท้องถนนและตามท่อระบายน้ำซึ่ง เป็นพาหะ ในการนำเชื้อโรคสู่ชุมชน เราจึงมุ่งเน้นให้สินค้า เราดีมีคุณภาพ

READ MORE

 

 

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม