our products

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

DISASTER PREVENTION, MITIGATION, RESCUSE TRUCK

รถที่ใช้สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความสำคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก เราจึงตั้งทีมวิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐาน โดยใช้วัตถุดิบที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงเป็นสำคัญ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENT, SPECIAL CLEANING

รถด้านกองสาธารณสุขต้องมีความทันสมัย ช่วยสนับสนุน การทำความสะอาดชุมชนให้น่าอยู่ ถูกสุขอนามัย ปราศจาก ขยะหรือสิ่งโสโครกฯ ทั้งบนท้องถนนและตามท่อระบายน้ำซึ่ง เป็นพาหะ ในการนำเชื้อโรคสู่ชุมชน เราจึงมุ่งเน้นให้สินค้า เราดีมีคุณภาพ

กองช่างและซ่อมบำรุง

SUPPORTING TRANSPORTATION

รถหมวดนี้เป็นรถที่ต้องมีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างสูง ซึ่งเหมาะกับการปฏิบัติงานงานช่างโดยเฉพาะ และวัสดุ ที่นำมาประกอบติดตั้งต้องเป็นสินค้าที่ได้รับรองคุณภาพ ทั้งจากไทยและต่างประเทศ เพื่อให้ได้รถที่มีความแข็งแรง ทนทานต่องานช่างโดยเฉพาะ

หน่วยบริการและอุปกรณ์

SERVICE, EQUIPMENT

สำหรับงานบริการต้องมีความสวยงามและมีคุณประโยชน์ หลากหลาย เพื่อโดยเฉพาะการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ ให้การใช้ชีวิตของเราสะดวกสบายมากขึ้น เราจึงศึกษาดูงาน จากต่างประเทศ เพื่อให้ได้สินค้าของเมืองไทยไว้คอยบริการ